Pravila sodelovanja v nagradni igri »karting s prijatelji«

Organizator nagradne igre je AMZS d.d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

Nagradna igra poteka: od 3. 6. 2022 do 10. 6. 2022.

1. Kdo lahko sodeluje?

V nagradni igri »karting s prijatelji« (v nadaljevanju: nagradna igra) lahko sodelujejo udeleženci s stalnim prebivališčem oz. državljanstvom v Evropski uniji. Osebe, mlajše od 18 let, lahko v nagradni igri sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitih zastopnikov. Udeleženci nagradne igre ta pravila sodelovanja sprejmejo in so jih dolžni upoštevati. V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju in njegovi odvisni družbi. Enako velja tudi za njihove ožje družinske člane.

2. Način sodelovanja

V nagradni igri udeleženci sodelujejo tako, da v času trajanja nagradne igre (od 3. 6. 2022 do 10. 6. 2022) na spletni strani www.DoberAvto.si poiščejo tri oglase avtomobilov zase in za dva prijatelja, ter na svojo Facebook stran napišejo zakaj bi vozili te avtomobile.
Za sodelovanje v nagradni igri ni pogoj oddaja oglasa ali nakup rabljenega avtomobila na www.DoberAvto.si ali nakup blaga ali storitve pri AMZS. S sodelovanjem v nagradni igri je sodelujoči seznanjen s temi pravili sodelovanja in jih sprejema ter podaja soglasje za sodelovanje v nagradni igri, obdelavo osebnih podatkov za namen nagradne igre (tudi za objavo imena in priimka na spletnem mestu www.amzs.si v primeru, da je izžreban) in za druge namene, opredeljene v teh pravilih.
Vsi nagrajenci morajo na poziv organizatorja za prevzem nagrade posredovati: ime in priimek, naslov za posredovanje nagrade oziroma naslednje podatke: ulica, hišna številka, poštna številka in pošta, davčno številko.

3. Žrebanje nagrad

Organizator bo podelil naslednje nagrade:

 • 3 x darilo AMZS – kupon za karting vožnjo v Centru kartinga in moto športa v Slovenji vasi.

V žrebanju sodelujejo udeleženci, ki se prijavijo za sodelovanje v nagradni igri in izpolnjujejo pogoje sodelovanja v nagradni igri.

4. Žrebanje

Žrebanje nagrade bo potekalo računalniško z naključnim algoritmom, v prostorih organizatorja, in sicer 10.6.2022. V žrebanje se uvrstijo vsi sodelujoči, ki bodo v času nagradne igre sodelovali na način, ki ga predpisuje nagradna igra. Vsak udeleženec nagradne igre je lahko izžreban samo enkrat in prejme le eno nagrado. Žrebanje vodi tričlanska komisija predstavnikov organizatorja. Komisija preveri, če izžrebani izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri in o žrebanju vodi zapisnik, ki vsebuje vse ključne podatke o poteku žreba. Žrebanje je dokončno. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov udeleženca,

 • se ugotovi, da je udeleženec sodeloval v nagradni igri v nasprotju s temi pravili in pogoji nagradne igre,

 • nagrajenec prve nagrade pred prevzemom nagrade ne predloži davčne številke.

V nasprotnem primeru se izžreba novega dobitnika nagrade.

5. Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrad

Nagrajenec bo o nagradi obveščen s telefonskim klicem s strani organizatorja prvi delovni dan po izvedenem žrebanju.
Če se nagrajenec na telefonski klic/e-pošto organizatorja ne bo odzval v roku 2-delovnih dni od obvestila o žrebu, bo organizator štel, da izžrebani nagrajenec ne sprejme nagrade in bo k prevzemu nagrade pozval rezervne nagrajence po vrstnem redu, kot so bili izžrebani.

Nagrajenec se s sodelovanjem v nagradni igri strinja, da se njegovi podatki (ime in priimek) objavijo na spletni strani organizatorja. Organizator bo nagrado v obliki 3x kuponov za karting predal nagrajencu priporočeno po pošti.
Če nagrajenca ni mogoče obvestiti o pravici do nagrade oziroma mu izročiti nagrade, izgubi pravico do nagrade, nagrada pa zapade. Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo, prav tako ni možna zamenjava nagrad. Če je nagrajenec mladoletna oseba, morajo starši oziroma zakoniti zastopniki pisno odobriti prevzem nagrade. Prejemniki ostalih nagrad bodo nagrade prejeli po pošti.

6. Davčne obveznosti

Organizator bo za nagrado, katere vrednost presega 42 EUR z DDV, odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavno zakonodajo. Nagrajenec, ki bo prejel to nagrado, je skladno z Zakonom o dohodnini davčni zavezanec. V ta namen je nagrajenec dolžan pred prejetjem nagrade izpolniti in podpisati pisno izjavo, s katero nagrajenec soglaša, da za prejeto nagrado organizator plača akontacijo dohodnine, znesek nagrade pa se prejemniku šteje v davčno osnovo. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.

7. Zasebnost in varstvo podatkov

S sodelovanjem sodelujoči (v teh pravilih tudi: sodelujoči ali udeleženec) potrjuje ta pravila in se strinja, da organizator obdeluje njegove osebne podatke, ki so opredeljeni v nadaljevanju teh pravil.
Udeleženec soglaša s tem, da bo organizator oddane podatke do preklica uporabljal za namen neposredno trženje in sicer za obveščanja o ponudbi, novosti, ugodnostih v obliki e- novic.
V tem primeru, se organizator zavezuje, da bo s posredovanimi podatki ravnal skrbno in v skladu z zakonsko ureditvijo varstva osebnih podatkov. Podatkov ne bo posredoval neupravičeni tretji osebi. Organizator bo uporabljal posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih.
Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. l. RS, št.20/98 do 86/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

7.1 Informacije o upravljavcih

Organizator in upravljavec osebnih podatkov je AMZS d.d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju upravljavec ali organizator).

7.2 Nameni obdelave in pravne podlage

Upravljavec obdeluje osebne podatke za naslednje namene:

 • Obdelava na podlagi soglasja – za namen izvajanja nagradne igre
  Za namen izvedbe nagradne igre v vseh vidikih, obveščanje sodelujočih o rezultatu žrebanja nagrajencev in objava nagrajencev na spletni strani

 • Obdelava na podlagi soglasja – za namen neposrednega trženja
  Za namene neposrednega trženja organizatorjev in sicer za pošiljanje e-novic o ponudbi, ugodnostih, posebnih ponudbah, promocijah, akcijah in drugih aktivnostih organizatorja in njegovih poslovnih partnerjev

 • Obdelava na podlagi zakona
  Področna zakonodaja (npr. davčna zakonodaja) lahko določa, da je potrebno določene podatke hraniti določeno časovno obdobje. Te podatke je organizator dolžen hraniti tudi v primeru preklica soglasja za obdelavo osebnih podatkov oziroma zahteve posameznika. Po preteku zakonsko določenega obdobja bo organizator te podatke prenehal obdelovati.

Če uporabnik poda soglasje, bo upravljavec osebne podatke obdeloval tudi za druge namene, za katere je soglasje podano. Ko obdelava osebnih podatkov temelji na soglasju, lahko uporabnik to soglasje kadar koli prekliče. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica

7.3 Vrste podatkov

Upravljavec obdeluje naslednje osebne podatke:

 • ime, priimek, e-mail za namene žrebanja nagrad ter objave nagrajencev na spletni strani www.amzs.si;

 • ime, priimek, poštna številka in kraj, spol ter e-naslov za namen neposrednega trženja: pošiljanja e-novic o zanimivih in aktualnih novicah na produktih organizatorja ter o ponudbi, ugodnostih, posebnih ponudbah, promocijah, akcijah in drugih aktivnostih poslovnih partnerjev organizatorja;

 • ime, priimek, e-naslov in naslov za namen izvedbe pošiljanja nagrade;

 • davčno številko, ime, priimek za namen plačila akontacije dohodnine.

7.4 Vir podatkov

Upravljavec podatke pridobi neposredno od sodelujočega.

7.5 Obdobje hrambe

Osebne podatke posameznikov organizator hrani in obdeluje, dokler je to nujno potrebno za dosego namena, za katerega so bili obdelovani.
V primeru obdelave podatkov na podlagi soglasja posameznika, organizator hrani in obdeluje osebne podatke do preklica soglasja s strani posameznika.
Na podlagi veljavne davčne zakonodaje, se osebni podatki nagrajencev, ki so dali davčno številko, hranijo še 10 let po podelitvi nagrade.
Po izpolnitvi namena obdelave oziroma preklica soglasja posameznika, organizator zagotavlja, da bodo osebni podatki izbrisani oziroma da bo dostop do zbranih osebnih podatkov blokiran. Namesto izbrisa se lahko organizator zaradi potrebe po nadaljnjih tržnih analizah odloči, da nekatere informacije, ki se nanašajo na posameznika, anonimizira, in sicer na način, da posameznik, na katerega so se osebni podatki nanašali, nikakor ni več določljiv.

7.6 Uporabniki osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so AMZS d.d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana, dobavitelji IT-storitev in državni organi.
Državni organi lahko pridobijo osebne podatke od organizatorjev v primerih in po postopkih, določenih z zakonom.

7.7. Iznos v tretje države

Upravljavec ne iznaša osebnih podatkov uporabnikov v tretje države. V primerih, v katerih so upravljavčevi dobavitelji storitev iz tretjih držav in pri zagotavljanju njihovih storitev upravljavcema ali uporabnikom lahko pride do obdelave osebnih podatkov, upravljavec to omogoči ob upoštevanju pogojev, ki jih za to določa Splošna uredba – še posebej z uporabo ustreznih zaščitnih ukrepov v skladu s Splošno uredbo (kar lahko vključuje sklenitev ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov ali druge zaščitne ukrepe, predvidene s Splošno uredbo).

7.8 Pravice posameznikov

Sodelujoči lahko zahtevajo:

 • izpis ali vpogled v podatke, s čimer se lahko seznanijo z osebnimi podatki, ki jih upravljavec o uporabniku obdeluje,

 • popravek podatkov v primerih, ko uporabniki menijo, da osebni podatki, ki jih obdeluje upravljavec, niso pravilni,

 • izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če želijo, da upravljavec preneha oziroma omeji obdelavo vseh ali dela njihovih osebnih podatkov.

Poleg tega lahko sodelujoči:

 • ugovarjajo obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa ali za namene neposrednega trženja,

 • uveljavljajo pravico do prenosljivosti osebnih podatkov, ki so jih posredovali upravljavcu.

Sodelujoči pravice uveljavljajo tako, da družbi AMZS d.d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana posredujejo zahtevo v pisni obliki, in sicer:

 • na e-naslov: info@amzs.si,

 • na poštni naslov: AMZS d.d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana,

 • se lahko odjavijo prek povezave »Odjava«, ki je v nogi vsakega prejetega elektronskega ali SMS/MMS sporočila.

Sodelujoči se mora v vlogi, s katero uveljavlja svoje pravice, ustrezno identificirati in jasno opredeliti svojo zahtevo.

Popravke podatkov lahko sodelujoči upravljavcu sporočijo pisno. Določene pravice sodelujočih so lahko v posameznih primerih omejene na podlagi predpisov (npr. prepoved obveščanja o morebitni preiskavi ipd.).
Upravljavec bo posamezniku informacije o ukrepih, sprejetih na podlagi prejetih zahtev, praviloma zagotovil v roku enega meseca, nikakor pa ne kasneje kot v treh mesecih.

7.9 Pravica do pritožbe

Če sodelujoči meni, da upravljavec pri obdelavi osebnih podatkov krši njegove pravice, lahko vloži pritožbo pri AMZS d.d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana. Sodelujoči pritožbo pošlje na naslov: AMZS d.d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana ali e–naslov info@amzs.si.

Sodelujoči lahko vložijo pritožbo tudi pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov. V Republiki Sloveniji je nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov Informacijski pooblaščenec.

7.10 Neposredovanje podatkov in posledice

Organizator pri zagotavljanju storitev zahteva le podatke, ki so potrebni za izvajanje storitev. Če uporabnik podatkov ne posreduje oziroma jih organizator ne more pridobiti, sodelovanje ni mogoče.

7.11 Avtomatizirano odločanje in profiliranje

Organizator bo avtomatizirano odločanje in profiliranje pri delovanju spletne strani uporabljal, če za to pridobi soglasje sodelujočega (ki je lahko podano skozi nastavitve piškotkov ali skozi ločeno soglasje uporabnika).

8. Končne določbe

Organizator ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi lahko nastala v povezavi s prevzemom ali koriščenjem nagrade. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in z njo povezanimi pravili je dokončna in velja za vse sodelujoče. Organizator lahko v vsakem trenutku spremeni zasnovo nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator bo vsako spremembo ali zaključek nagradne igre ustrezno objavil, tako da bodo potencialni sodelujoči s tem seznanjeni.
Pravila nagradne igre pričnejo veljati 3. 6. 2022 in so dostopna na spletni strani www.DoberAvto.si.

AMZS d.d.
Ljubljana, 3.6.2022