Splošni pogoji uporabe in poslovanja spletne platforme DoberAvto.si

1 STRINJANJE S SPOŠNIMI POGOJI

Splošni pogoji uporabe in poslovanja spletne platforme DoberAvto.si (v nadaljevanju »Splošni pogoji«) so sestavljeni skladno z Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT), Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Splošno uredbo o varstvu podatkov 2016/679 (GDPR) ter Obligacijskim zakonikom (OZ).

S spletno plaformo DoberAvto.si, dostopno preko neposredne spletne povezave https://doberavto.si upravlja družba AMZS d.d., Dunajska cesta 128A, 1000 Ljubljana, matična številka: 5488338000, ID za DDV: SI 56951442, ki je tudi ponudnik spletne platforme DoberAvto.si (v nadaljevanju »AMZS« ali »ponudnik« ali »upravljavec«).

Splošni pogoji predstavljajo pravno zavezujoč sporazum med vami in ponudnikom spletne platforme DoberAvto.si (v nadaljevanju »spletna platforma« ali »DoberAvto.si«) glede uporabe in delovanja spletne platforme. Poleg Splošnih pogojev vas prosimo, da se seznanite tudi s Politiko zasebnosti, ki opredeljuje način zbiranja in uporabo vaših podatkov, ter s Politiko piškotkov, ki razkriva katere piškotke uporabljamo ter za kakšne namene. Zavezujejo vas Splošni pogoji, ki so veljavni v času vaše uporabe spletne platforme.

Vaša uporaba spletne platforme je pogojena s sprejemom teh Splošnih pogojev in skladnostjo vašega delovanja z njimi. Šteje se, da s prvo uporabo spletne platforme soglašate s Splošnimi pogoji. ČE NE SPREJEMATE TEH SPLOŠNIH POGOJEV, NE DOSTOPAJTE IN NE UPORABLJATE SPLETNE PLATFORME.

2 INFORMACIJE O PONUDNIKU SPLETNE PLATFORME

Ime podjetja: AMZS d.d.

Sedež podjetja: Dunajska cesta 128A, 1000 Ljubljana

E-poštni naslov: info@doberavto.si

Telefonska številka: 01 530 51 00

ID za DDV: SI56951442

Matična številka: 5488338000

Vpis v sodni register: 16.05.1991

Poslovni račun: SI56 0292 2001 7874 767

SWIFT BIC koda: LJBASI2X

3 UPORABNIKI SPLETNE PLATFORME

DoberAvto.si predstavlja spletno platformo, preko katere lahko zasebni in poslovni uporabniki, ki opravijo registracijski postopek in ustvarijo uporabniški račun, oglašujejo motorna vozila za prodajo proti plačilu.

Zasebni uporabniki so fizične in pravne osebe, ki spletno platformo uporabljajo izključno za lastno rabo in ne za opravljanje pridobitne dejavnosti prodaje in nakupa motornih vozil.

Poslovni uporabniki so fizične in pravne osebe, ki spletno platformo uporabljajo za opravljanje pridobitne dejavnosti prodaje in nakupa motornih vozil.

Zasebni in poslovni uporabniki so v teh Splošnih pogojih označeni kot uporabniki v kolikor veljajo enaka pravila tako za zasebne in poslovne uporabnike.

Obiskovalci spletne platforme so fizične in pravne osebe, ki na spletni platformi ne ustvarijo uporabniškega računa in imajo zato omejen obseg storitev spletne platforme.

Ponudnik spletne platforme zgolj zagotavlja oziroma omogoča tehnične zahteve v obliki zbirk podatkov, na podlagi katerih se posredujejo oglasi, ne da bi sam na kakršen koli način vplival na vsebino oglasov. Ponudnik spletne platforme ni stranka, ki bi sama ponujala motorna vozila za prodajo, ki so predmet oglasov na spletni platformi. Nadalje, ponudnik spletne platforme ni vpleten v razmerje med prodajalcem in stranko, ki jo zanima nakup motornega vozila, in sicer niti kot posrednik, stranka ali zastopnik katerekoli stranke vpletene v nakup motornega vozila.

KAKRŠNE KOLI POGODBE, SPORAZUMI ALI DRUGI DOGOVORI, KI SO BILI SKLENJENI NA PODLAGI OGLAŠEVANJA NA SPLETNI PLATFORMI SE SKLENEJO IN IZVAJAJO BREZ VSAKRŠNEGA SODELOVANJA PONUDNIKA SPLETNE PLATFORME.

4 OBSEG STORITEV

Dostop do spletne platforme je javen, ni vezan na registracijo in je možen brez uporabniškega računa. Ne glede na navedeno pa je uporaba določenih funkcionalnosti spletnega portala omogočena le registriranim uporabnikom.

Spletna platforma uporabnikom omogoča:

 1. dostopnost in pregledovanje objavljenih (aktivnih) oglasov,

 2. registracijo uporabniškega računa,

 3. objavo oglasov,

 4. shranjevanje oglasov v rubriko »Moji priljubljeni«,

 5. izpostavitev objavljenih oglasov,

 6. iskalnik objavljenih (aktivnih) oglasov

 7. povezavo s seznamom ukradenih motornih vozil objavljenih na https://www.policija.si/seznami/ukradenavozila/uv_prikaz.php

 8. povezavo z Registrom neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin AJPES

 9. povezavo s spletnim orodjem Avtolog.

5 REGISTRACIJSKI POSTOPEK

Vsak uporabnik, ki želi uporabljati določene funkcionalnosti, ki jih ponuja spletna platforma, mora za dostop do takšnih funkcionalnosti opraviti brezplačno registracijo, preko katere si ustvarijo uporabniški račun.

Registracijski postopek lahko opravi vsaka poslovno sposobna fizična oseba. V izogib kakršnim koli dvomom in ne glede na karkoli drugega navedenega v teh Splošnih pogojih, mladoletne osebe ne smejo opraviti registracijska postopka na tej spletni platformi.

Tekom registracijskega postopka mora uporabnik vnesti svojo mobilno telefonsko številko in enkratno unikatno potrditveno PIN številko. Prav tako mora uporabnik podati vse podatke, ki so v obrazcu za registracijo označeni kot obvezni. Po zaključku registracijskega postopka se uporabnik lahko prijavi v svoj uporabniški račun z vnosom svoje mobilne številke in enkratne unikatne potrditvene PIN številke, ki jo bo prejel na svoj mobilni telefon.

Uporabnik je dolžan kakršno koli spremembo podatkov, ki jih je vnesel v registracijski obrazec, v najkrajšnem možnem času popraviti znotraj svojega uporabniškega računa.

Vsak uporabnik se lahko registira zgolj z enim uporabniškim računom. V kolikor ponudnik ugotovi, da ima uporabnik več kot en uporabniški račun, bo takšnega uporabnika pozval, da v roku 15 dni odpravi kršitev Splošnih pogojev. V kolikor uporabnik po preteku navedenega roka ne bo ravnal skladno s pozivom ponudnika, si ponudnik pridržuje pravico do izbrisa po lastni diskreciji izbranih uporabniških računov, pri čemer se bodo skupaj z izbrisom uporabiškega računa izbrisali tudi vsi aktivni oglasi oddani pod tem uporabniškim računom.

Uporabniški račun ni prenosljiv. Uporabnik lahko kadarkoli svoj uporabniški račun izbriše, pri čemer se bodo skupaj z izbrisom uporabniškega računa izbrisali tudi vsi aktivni oglasi uporabnika.

Ponudnik si pridržuje pravico, da uporabniške račune, ki niso bili aktivni več kot eno leto, izbriše, pri čemer pa bo uporabnika o nameravanem izbrisu obvestil, in sicer najkasneje 15 dni pred nameravanim izbrisom uporabniškega računa.

6 VARNOST UPORABNIŠKEGA RAČUNA

Strinjate se, da ste sami v celoti odgovorni za zagotavljanje varnosti vašega uporabniškega računa ter za vse aktivnosti, povezane z vašim uporabniškim računom. Strinjate se, da svojega uporabniškega računa in dostopa do njega ne boste delili z nobeno tretjo osebo. V primeru da pride do zlorabe vaših podatkov, ponudnik ni odgovoren za morebitno nastalo škodo. Uporabnik se strinja, da v primeru nedovoljene uporabe njegovega uporabniškega računa, takoj obvesti ponudnika.

7 ODDAJA OGLASA

Uporabniki, ki so opravili registracijski postopek ter uspešno ustvarili uporabniški račun, lahko preko standardiziranega obrazca oddajo oglas za prodajo motornega vozila na spletni platormi. Uporabniki morajo v standardizirani obrazec vpisati vse zahtevane podatke. Oglas mora biti v slovenskem jeziku.

Uporabnik jamči za točnost, resničnost, popolnost, zanesljivost in pravilnost podatkov vnešenih v obrazec za oddajo oglasa. Uporabnik mora navesti vse podatke o motornem vozilu, še posebej pa mora navesti morebitne okvare, pomankljivosti ali poškodbe motornega vozila, v kolikor je z njimi seznanjen. Za celotno vsebino oglasa, vključno z morebitnimi fotografijami, navedeno ceno ter navedbo kontaktnih podatkov, je odgovoren izključno in samo uporabnik.

V kolikor uporabnik oglasu doda fotografije vozila, uporabnik jamči, da le te odražajo dejansko stanje motornega vozila ter da z njihovo objavo niso kršene avtorske ali druge pravice intelektualne lastnine katerkoli tretje osebe.

Vsak oglas lahko oglašuje le eno motorno vozilo. Prav tako je dovoljen le en oglas za isto motorno vozilo. Zamenjava oglaševanega motornega vozila znotraj posameznega objavljenega oglasa ni dovoljena.

Cena motornega vozila, ki jo uporabnik navede v oglasu, mora predstavljati končno ceno motornega vozila, vključno s kakršnimi koli davki (kot npr. davek na motorna vozila ali davek na dodano vrednost) ali kakršnimi koli drugimi stroški, pristojbinami, etc. Poslovni uporabniki lahko ponujajo tudi različne možnosti financiranja nakupa motornega vozila.

Ponudnik ima izključno diskrecijsko pravico ali je objavljen oglas skladen z vsemi zahtevami za objavo na spletni platformi. Ponudik si pridržuje pravico uporabnika pozvati na dopolnitev, zavrniti objavo oglasa ali izbrisati že objavljen oglas, v kolikor bi oglas na kakršen koli način kršil te Splošne pogoje.

Uporabnik je dolžan v najkrajšem možnem času po prodaji vozila izbrisati oglas, ki se nanaša na predmetno motorno vozilo ali ga označiti s statusom »prodano«.

8 DODATNA PRAVILA ZA ODDAJO OGLASA ZA ZASEBNE UPORABNIKE

Ne glede na karkoli drugega navedenega v teh Splošnih pogojih, lahko zasebni uporabniki brezplačno hkrati objavijo največ dva oglasa za prodajo motornih vozil za obdobje 180 dni od dneva objave oglasa. Pet dni pred iztekom navedenega obdobja je zasebni uporabnik obveščen o izteku oglasa ter pozvan k podaljšanju objave za nadaljnjih 180 dni. V kolikor oglas ni podaljšan, se izbriše, zasebnemu uporabniku pa je na voljo v arhivu nadaljnjih 30 dni. Po navedenem obdobju se vsebina oglasa izbriše tudi iz arhiva objavljenih oglasov.

V kolikor je zasebni uporabnik plačal za izpostavitev oglasa, nato pa je motorno vozilo, ki je predmet takšnega oglasa, prodal pred iztekom zakupljenega obdobja izpostavitve, ima pravico do vračila sorazmernega dela plačila za izpostavitev oglasa, in sicer na način da se na njegov uporabniški račun vrne sorazmerna količina prvotno zakupljenih dni.

Zasebni uporabnik v primeru izbire možnosti izpostavitve oglasa (pogodbe sklenjene na daljavo oziroma zunaj poslovnih prostorov) nima pravice do odstopa od pogodbe o opravljanju storitev, v kolikor ponudnik pogodbo v celoti izpolni in se je opravljanje storitve (izpostavitev oglasa) začelo na podlagi izrecne predhodne privolitve zasebenga uporabnika. V izogib kakršnim koli dvomom, se šteje, da je ponudnik takšno pogodbo v celoti izpolnil v trenutku, ko je oglas izpostavljen na spletni platformi.

9 DODATNA PRAVILA ZA ODDAJO OGLASA ZA POSLOVNE UPORABNIKE

Poslovni uporabniki morajo svoje oglase objaviti znotraj poslovnega dela spletne platforme, (v nadaljevanju »Dealer DMS«).

Ne glede na karkoli drugega navedenega v teh Splošnih pogojih, lahko poslovni uporabniki brezplačno hkrati objavijo poljubno število oglasov za prodajo motornih vozil za obdobje 180 dni od dneva objave oglasa. Pet dni pred iztekom navedenega obdobja je poslovni uporabnik obveščen o izteku oglasa ter pozvan k podaljšanju objave za nadaljnjih 180 dni. V kolikor oglas ni podaljšan, se izbriše, poslovnemu uporabniku pa je na voljo v arhivu nadaljnjih 30 dni. Po navedenem obdobju se vsebina oglasa izbriše tudi iz arhiva objavljenih oglasov.

V kolikor je poslovni uporabnik plačal za izpostavitev oglasa, nato pa je motorno vozilo, ki je predmet takšnega oglasa, prodal pred iztekom zakupljenega obdobja izpostavitve, ima pravico do vračila sorazmernega dela plačila za izpostavitev oglasa, in sicer na način da se na njegov uporabniški račun vrne sorazmerna količina prvotno zakupljenih dni.

10 IZPOSTAVLJEN OGLAS

V primeru uvrstitve oglasa v rubriko »Izpostavi oglas« se takšen oglas prikaže na vrhu seznama zadetkov, pri čemer je takšen oglas plačljiv tako za zasebne kot poslovne uporabnike. Uporabnik mora plačati za izpostavitev oglasa, in sicer na način, da zakupi željeno količino dni.

Cena enega dne je 1,00 EUR. Vse cene so navedene in plačljive v evrih ter vključujejo davek na dodano vrednost (DDV). Uporabniki lahko izbirajo med naslednjimi načini plačila za nakup željene količine dni:

 1. preko plačilnega sistema Stripe, pri čemer veljajo pogoji poslovanja družbe Stripe, uporabnik oziroma plačnik pa mora imeti uporabniški račun pri dotičnem ponudniku;

 2. s kreditno kartico Visa, Visa Electron, Mastercard;

 3. za poslovne uporabnike po predračunu (UPN nalogu) na transakcijski račun ponudnika.


AMZS bo takoj po izvedeni storitvi uporabniku izstavil račun, in sicer v pdf formatu in ga poslal po elektronski pošti na uporabnikov naslov. Naročnik se AMZS ob nakupu zavezuje navesti vse zahtevane relevantne podatke, potrebne za zakonito izdajo računa. AMZS se zavezuje zneske na računu specificirani, tako da bo jasno razvidna cena storitve oziroma blaga, stroški in morebitni druge postavke.

Vklopi razum, zahtevaj račun

Avtorizacija kreditnih kartic se vrši v realnem času s takojšnjim preverjanjem podatkov pri bankah. Podatki o karticah se ne shranjujejo na strežniku AMZS.

11 POVEZAVA S SPLETNO PLATFORMO AVTOLOG

Kot del storitev lahko spletna platforma obiskovalcem in uporabnikom ponuja dostop do prikaza podatkov različnih informacij o motornih vozilih preko spletnega portala Avtolog. Avtolog je orodje, ki obiskovalecem in uporabnikom omogoča, na podlagi zbirke podatkov o registriranih motornih vozilih v Sloveniji, ki so na voljo preko javno dostopnega spletnega portala OPSI, pregledovanje javno dostopnih podatkov o zgodovini motornega vozila, tehnični izpravnosti in varnosti motornega vozila ter pregledu trenutnih trendov in podatkov o porabi in izpustih, kar vse pripomore k boljši informiranosti in zmanjšuje tveganje za prevaro pri nakupu motornih vozil.

12 INFORMATIVNI IZRAČUN MESEČNIH STROŠKOV VOZILA

Izračun prikazanih mesečnih stroškov vozila je v EUR in je informativne narave. Obsega naslednje skupine podatkov, ki imajo določene spodaj opisane vire pridobivanja teh podatkov:

 1. Fiksni stroški (skupaj EUR):

 • Letna dajatev za uporabo cest: podlaga za oceno stroška je trenutno veljavna maloprodajna cena storitve družbe AMZS.

 • Avtomobilsko zavarovanje AO: podlaga za oceno stroška je višina povprečne premije AO zavarovanja v Republiki Sloveniji po podatkih Slovenskega zavarovalnega združenja.

 • Tehnični pregled: podlaga za oceno stroška je trenutno veljavna maloprodajna cena storitve družbe AMZS.

 • Registracija: podlaga za oceno stroška je trenutno veljavna maloprodajna cena storitve družbe AMZS.

 1. Stroški goriva (skupaj EUR):

 • Strošek goriva: podlaga za oceno stroška je trenutno veljavna minimalna prodajna cena goriva v Republiki Sloveniji.

 • Strošek električne energije: podlaga za oceno stroška je cena električne energije za gospodinjstva, objavljene na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije.

 1. Ostali stroški (skupaj EUR):

 • Cena letne vinjete: je trenutno veljavna maloprodajna cena letne vinjete v Republiki Sloveniji.

 • Menjava pnevmatik 2-krat letno: podlaga za oceno stroška je povprečna maloprodajna cena storitev menjave pnevmatik.

13 OZNAKE KAKOVOSTI IN ZANESLJIVOSTI

Kadar ponudnik ponuja določene oznake kakovosti, garancijske znake ali druge simbole zanesljivosti, mora ponudnik poskrbeti, da so takšne oznake prikazane zgolj v oglasih za motorna vozila, ki zanje izpolnjujejo pogoje.

14 STORITEV FINANCIRANJA VOZIL

Obveščamo vas, da preko spletne platforme sodelujemo s pogodbenim partnerjem NLB Lease&Go d.o.o., ki ponuja storitve financiranja vozil in ki nas je pooblastil za opravljanje poslov kreditnega posredništva (ponujanje storitev financiranja vozil preko spletne platforme). V primeru, da boste uporabili spletno orodje za pridobitev ponudbe za financiranje vozil vas obveščamo, da AMZS za ravnanja pogodbenega partnerja ne odgovarja in v zvezi s tem ne prevzema nobene odgovornosti.

V celoti se strinjate, da se vaši kontaktni podatki (ime in priimek/firma pravne osebe in e-mail) ter tehnični podatki o vozilu, ki je predmet oglasa (VIN, model, itd.) preko programskih vmesnikov posredujejo našemu pogodbenemu partnerju za namene delovanja spletnega orodja za pridobivanje ponudb za financiranje vozil. Z objavo oglasa se v celoti strinjate, da pogodbeni partner v zvezi z vozilom, ki je predmet vašega oglasa, preko spletne platforme ponuja uporabnikom spletne platforme storitve financiranja vozila (pod pogoji, ki jih samostojno določi pogodbeni partner).

15 PREKINITEV POGODBENEGA RAZMERJA

Pogodbeno razmerje med ponudnikom in uporabnikom lahko preneha v naslednjih primerih:

 1. ko uporabnik zahteva izbris uporabniški račun pri ponudniku;

 2. v primeru krišitve teh Splošnih pogojev;

 3. po preteku enega leta neaktivnosti uporabnišnega računa, ko je uporabniški račun izbrisan skladno s 5. točko teh Splošnih pogojev.

V kolikor uporabnik želi izbrisati uporabniški račun skladno s točko (i) tega člena, mora ponudniku na elektornski naslov info@doberavto.si posredovati zahtevo za izbris uporabniškega imena skupaj s svojim imenom, priimkom ter telefonsko številko, da jih ponudnik lahko preveri, ter opravi izbris uporabniškega računa. Vaš uporabniški račun bomo izbrisali v roku 24 ur od prejetja vaše zahteve za izbris uporabniškega računa.

16 NAPAKE IN OPUSTITVE

AMZS ne prevzema nobene odgovornosti za napake ali opustitve v vsebini te spletne platforme. Informacije na tej spletni platformi so na voljo »takšne kot so« in so posredovane brez kakšnega koli jamstva s strani AMZS. Nadalje, AMZS ne jamči, da bo spletna platfroma ter vse informacije, ki so na voljo na spletni platformi, delovala neprekinjeno, brez napak, opustitev ali virusov ali drugih škodljivih elementov.

AMZS ne prevzema odgovornosti za nedelovanje spletne platforme iz objektivnih razlogo na strani AMZS ali subjektivnih razlogov na strani uporabnika ali kakršnih koli drugih motenj, ki bi lahko začasano ali za daljši čas onemogočale nemoteno uporabo spletne platforme.

17 OMEJITEV UPORABE SPLETNE PLATFORME

Podeljujemo vam osebno, omejeno, ne-ekskluzivno, preklicno in neprenosljivo pravico do uporabe naše spletne platforme za osebno in nekomercialno rabo v skladu s temi Splošnimi pogoji in veljavno zakonodajo. Vsakršna komercialna uporaba je prepovedana, vendar ne glede na to prepoved lahko uporabljate spletno platformo v nespremenjeni obliki za ogled. Kot predpogoj za uporabo spletne platforme potrjujete, da spletne platforme ne boste uporabljali za noben namen, ki je nezakonit, ki ni skladen s Splošnimi pogoji ali ki je v očitnem nasprotju z nameni AMZS. AMZS si pridružuje pravico, da preiskuje pritožbe in prijavljene kršitve teh Splošnih pogojev ter da ukrepa na način, ki se mu zdi primeren, kar med drugim vključuje poročanje o sumu nezakonitih aktivnosti pristojnim organom pregona, regulatorju ali drugi tretji osebi. V primeru da je to potrebno, AMZS tem organom razkrije elektronske naslove, zgodovino uporabe spletne platforme, IP naslov in podatke o prometu. Prepovedano je uporabljati to spletno platformo ali katerekoli vsebine spletne platforme v nasprotju s Splošnimi pogoji.

Prepovedano je uporabljati programsko opremo, ki omogoča pridobivanje informacij o uporabi spletne platforme s strani drugih uporabnikov ter ugotavljanje njihove identitete.

Potrjujete, da ne boste izvajali nobenih aktivnosti, ki bi (i) po naši presoji predstavljale oziroma bi lahko predstavljale nesorazmerno in prekomerno obremenitev naše spletne platforme in povezane infrastrukture, (ii) kakorkoli motili ali poskušali motiti pravilno delovanje spletne platforme ali (ii) na kakršen koli način poskušali zaobiti naše ukrepe za omejitev dostopa do spletne platforme.

18 PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Spletna platforma in njena vsebina sta intelektualna lastnina AMZS oziroma njenih avtorjev ter se ne sme, razen na način določen v Splošnih pogojih, uporabljati brez izrecnega pisnega soglasja AMZS. 

AMZS, https://doberavto.si, logotip, vse slike, fotografije in besedila ter vsa vsebina spletne platforme, grafike in ikone gumbov predstavljajo intelektualno lastnino AMZS. Vse ostale znamke, imena produktov in imena družb ali logotipi so last njihovih lastnikov.

Spletno platformo in/ali njeno vsebino je prepovedano kopirati, distribuirati, objavljati, licencirati, uporabljati ali razmnoževati na kakršen koli način (razen v obsegu, ki je nujno potreben, in za namene, dostop in uporabo te spletne platforme). "AMZS", »Avtolog« in »DoberAvto.si« so blagovne znamke, ki pripadajo AMZS d.d. in se ne smejo uporabljati, kopirati ali reproducirati na kakršen koli način brez pisnega soglasja AMZS. Vse blagovne znamke, ki niso v lasti AMZS so last njihovih lastnikov in so uporabljene z dovoljenjem. Nič na tej spletni platformi se ne sme razlagati tako, da implicitno ali kako drugače podeljuje kakršno koli pravico ali licenco za uporabo katere koli blagovne znamke. V te namene ''pravice intelektualne lastnine“ vključujejo naslednje, vendar niso omejene na (kadar koli in kjer koli nastanejo in za celotno trajanje vsake od njih): kateri koli patent, blagovno znamko, trgovsko ime, storitveno znamko, ime storitve, dizajn, pravice do oblikovanja, avtorske pravice, pravice do zbirke podatkov, moralne pravice, know how, poslovne skrivnosti in druge zaupne informacije, pravice katerega koli od teh elementov v kateri koli državi, pravice industrijske lastnine in pravice do tožbe za odstop ali druge podobne intelektualne ali komercialne pravice (v vsakem primeru ne glede na to ali so registrirane ali ne ter ali se jih lahko registrira ali ne) in registracije in vloge za registracijo katere koli od njih.

19 IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Razen če je eksplicitno zapisano v teh Splošnih pogojih, AMZS ne daje nobenih zavez in izključuje vsa jamstva, eksplicitna ali implicitna, v največjem obsegu možnem v skladu z veljavno zakonodajo glede ustreznosti, zanesljivosti, razpoložljivosti, pravočasnosti in točnosti informacij ter vsebine spletne platforme in povezav do spletnih strani tretjih na naši spletni platformi. Naša spletna platforma, informacije in vsebina na njej so posredovane brez kakršnega koli jamstva s strani AMZS. AMZS ne daje jamstva za blago ali vsebine, ki jih na spletni platformi ponujajo ali po njih povprašujejo tretji.

Podatki, ki jih dajemo na spletno platformo so lahko netočni ali imajo tipkarske napake. AMZS ne odgovarja za škodo zaradi možnosti izgube uporabe spletne platforme, podatkov, dobička, dobrega imena ali ugleda, telesnih poškodb ali katerih koli drugih škod, ki izvirajo iz (i) vašega dostopanja do naše spletne platforme, (ii) vaše nezmožnosti uporabe spletne platforme, (iii) kakršnekoli informacije ali vsebine, vsebovane na naši spletni platformi, (iv) vaše informacije ali gradiva posredovanega na našo spletno platformo. Izključitev odgovornosti velja ne glede na to, ali je škoda nastala na podlagi kršitve pogodbe, odškodninske odgovornosti, malomarnosti, objektivne odgovornosti ali na drug način.

Ta razdelek ne vpliva na vaše zakonske pravice potrošnika.

20 JAMSTVO

V celoti se strinjate, da boste družbi AMZS in njenim direktorjem, zaposlenim, agentom in dobaviteljem povrnili škodo ter nas takoj in na zahtevo branili od in proti vsem zahtevkom, odgovornostjo, odškodnino, izgubam, in stroškom, vključno z razumnimi pravnimi pristojbinami, ki izhajajo iz naslova kakršne koli kršitve teh Splošnih pogojev z vaše strani ali drugih obveznosti, ki izhajajo iz vaše uporabe te spletne platforme ali uporabe katere koli druge osebe, ki dostopa do spletne platfrorme z uporabo vašega računalnika in/ali vaših osebnih podatkov.

21 BREZ STROKOVNEGA NASVETA

INFORMACIJE, VSEBOVANE NA TEJ SPLETNI PLATFORMI NISO NAMENJENE KOT IN SE NE RAZUMEJO ALI RAZLAGAJO KOT STROKOVNI NASVET. INFORMACIJE NA TEJ SPLETNI PLATFORMI NISO NADOMESTILO ZA NASVET STROKOVNJAKA.

POTRUDILI SMO SE, DA SO INFORMACIJE NA TEJ SPLETNI PLATFORMI, TOČNE IN NUDIJO DRAGOCENE INFORMACIJE. NE GLEDE NA VSE NAVEDENO, SE NIČ KAR JE NA VOLJO NA ALI PREKO TE SPLETNE PLATFORME NE SME RAZUMETI KOT PRIPOROČILO, DA SE VAM PRED NAKUPOM MOTORNEGA VOZILA NI TREBA POSVETOVATI Z USTREZNIM STROKOVNJAKOM. AMZS IZRECNO PRIPOROČA, DA SE PRED KAKRŠNIM KOLI NAKUPIM MOTORNEGA VOZILA POSVETUJETE Z USTREZNIM STROKOVNJAKOM.

NITI AMZS NITI KATERI KOLI OD NJEGOVIH ZAPOSLENIH ALI LASTNIKOV NE BODO ODGOVORNI ZA KAKRŠNE KOLI MOREBITNE NAPAKE ALI POMANJKLJIVOSTI NA TEJ SPLETNI PLATFORMI ALI ZA KAKRŠNO KOLI ŠKODO, KI BI JO UTRPELI, KER NISTE POISKALI KOMPETENTNEGA NASVETA STROKOVNJAKA.

22 POVEZAVE DO SPLETNIH STRANI TRETJIH

V primeru da pri uporabi naše spletne platforme uporabljate povezave do spletnih strani tretjih, boste zapustili spletno platofrmo. Spletne strani tretjih niso pod našim upravljanjem, zato AMZS v nobenem primeru ne odgovarja za vsebino na teh spletnih straneh in za povezave do drugih spletnih strani, ki jih vsebujejo spletne strani tretjih. Za spletne strani tretjih veljajo njihovi splošni pogoji uporabe. AMZS ima na spletni platformi povezave do strani tretjih le kot pomoč, zato navajanje spletnih povezav na naši spletni platformi ne predstavlja nobenega priporočila, odobritve ali potrditve s strani AMZS, niti ne pomeni, da AMZS na kakršenkoli način nakazuje, da spletna stran tretjega priporoča ali odobrava spletno platformo.

23 ODGOVORNOST ZA BLAGO, STORITVE, VSEBINO

Vsa vsebina, ki jo posredujete preko spletne platforme in/ali oglasov, je izključna odgovornosti uporabnika in za njo AMZS ne odgovarja. Soglašate in potrjujete, da ste v celoti odgovorni za vso vsebino, ki nam jo posredujete. Uporabnik je dolžan ponudniku povrniti vsakršno škodo, ki bi mu nastala zaradi nedopustnega ravnanja uporabnika ali kot posledica zahtevkov tretjih oseb zaradi vsebine oglasov na spletni platformi.

Za kakovost blaga, storitev in vsebin, ki jih DoberAvto.si samo posreduje, so odgovorni ponudniki tega blaga, storitev in vsebin. DoberAvto.si nastopa zgolj kot ponudnik platforme, ki vzpostavlja v stik prodajalce in kupce motornih vozil. Za delovanje blaga in izvajanje storitev oziroma za same vsebine pa jamči ponudnik blaga, storitev oziroma vsebin, ki izdaja svoje pogoje trženja blaga, storitve oziroma vsebin, svojo ceno, rešuje reklamacije in druge postopke v zvezi z blagom, storitvijo ali vsebino. DoberAvto.si ne odgovarja za morebitne kršitve pravic uporabnikov platforme, ki nastanejo v zvezi s ponujanim blagom, storitvijo oz. vsebino. DoberAvto.si ne odgovarja za škodo, ki jo utrpijo uporabniki zaradi ponudnikov blaga, vsebin, storitev.

AMZS ne nadzira vsebine uporabnikov in ne jamči za njeno natančnost, celovitost in kakovost. Soglašate, da AMZS ni odgovoren za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi jo lahko imelo vaše zanašanje na te informacije. O domnevnih kršitvah v povezavi s kakršno koli vsebino uporabnika nas prosimo obvestite na elektronski naslov info@doberavto.si.

24 ODPOVED IN PRAVICA DO ZAVRNITVE

AMZS si pridružuje pravico, da lahko vsakomur kadarkoli zavrne dostop do spletne platforme, v celoti ali delno, če utemeljeno sklepamo da: (i) ste kršili te Splošne pogoje, (ii) ste za nas povzročili pravno tveganje; ali (iii) naše zagotavljanje dostopa do spletne platforme ni več ekonomsko ali socialno sprejemljivo. Potrudili se bomo, da vas o odpovedi obvestimo preko elektronske pošte, ki ste nam jo posredovali. 

25 IZVENSODNO REŠEVANJE POTROŠNIŠKIH SPOROV

Skladno z zakonskimi normativi ponudnik ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (v nadaljevanju: ZlsRPS).

V primeru, da potrošnik ni zadovoljen z rešitvijo pritožbe, lahko tako v skladu z ZlsRPS vloži pobudo za začetek postopka izvensodnega reševanja konkretnega potrošniškega spora prek evropske platforme za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Ponudnik v skladu z ZlsRPS objavlja tudi elektronsko povezavo na evropsko SRPS: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL.

Kupec se lahko odloči tudi za vložitev tožbe pri pristojnem sodišču po njegovem stalnem prebivališču.

26 REŠEVANJE SPOROV

Morebitne spore si bo ponudnik prizadeval rešeiti po mirni poti. V kolikor mirna rešitev spora ne bo mogoča, bo v primeru sporov iz ali zaradi uporabe Splošnih pogojev pristojno sodišče v Ljubljani, v primeru potrošnika po pri pristojnem sodišču, skladno z zakonodajo.

AMZS spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov ter se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb.

27 VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Ponudnik se zavezuje k varovanju vseh osebnih podatkov uporabnikov. Poleg teh Splošnih pogojev poslovanja vas prosimo, da se seznanite tudi s Politiko zasebnosti, ki opredeljuje način zbiranja in uporabo vaših podatkov. Politika zasebnosti je dostopna preko naslednje povezave: Politika zasebnosti.

28 SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV

AMZS si pridružuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni in dopolni Splošne pogoje v okviru spletne platforme. Vaša odgovornost je da se seznanite z vsemi morebitnimi spremembami.

O bistvenih spremembah in dopolnitvah Splošnih pogojev bodo uporabniki obveščeni pisno preko kontaktnega naslova uporabnika, ki ga je ta posredoval ob registraciji, spremembe in dopolnitve pa bodo objavljene na spletnem portalu https://doberavto.si. V primeru da postanejo Splošni pogoji za vas nesprejemljivi oziroma da se s Splošnimi pogoji po njihovi spremembi ne strinjate, te spletne platforme ne uporabljajte več. Z nadaljnjo uporabo spletne platoforme soglašate s Splošnimi pogoji na način kot so bili spremenjeni.

Datum zadnjih Splošnih pogojev je zapisan v dokumentu. V kolikor imate v primeru sprememb kakršna koli vprašanja, nas kontaktirajte na info@doberavto.si.

29 KONTAKT, POVRATNE INFORMACIJE IN PRITOŽBE

V primeru da nas želite kontaktirati v zvezi s Splošnimi pogoji, vas vljudno prosimo, da nam pišete na elektronski naslov info@doberavto.si. Soglašate, da lahko vašo povratno informacijo uporabimo za izboljšave in/ali spremembe naše spletne platforme brez kakršnih koli omejitev ali obveznosti plačila do vas.

Veljavnost Splošnih pogojev: od 26. januarja 2023